เว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
                      
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com

ติดต่อเราได้ที่ : 042-970131  | 042-970134  หน่วยงานภายใน
"   กลุ่มอำนวยการ   
"   กลุ่มนโยบายและแผน
"   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
"   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
"   กลุ่มกฎหมายและคดี   
"   กลุ่มบริหารงานบุคคล
"   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
"   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
"   หน่วยตรวจสอบภายใน   
"   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา